Политика за поверителност на лични данни

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА Гласове.ком ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
 
Настоящата Политика за поверителност има за цел да Ви информира защо и какви лични данни събираме, как ги обработваме, съхраняваме, в това число кога е необходимо да разкриваме лични данни на трети лица и какви са Вашите права.
"Гласове.ком“ ЕООД (наричана по-долу за краткост Glasove.com) е администратор на Вашите лични данни по смисъла на приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни.
 
І. Предмет
 
Настоящата Политика за поверителност има за цел да посочи кои са личните данни, които обработваме в рамките на своята дейност във връзка със сайта, собственост на "Гласове.ком“ ЕООД , за какви цели и на какви основания извършваме това обработване, както и да предостави допълнителна информация и съдействие в тази връзка. Сайта, собственост на "Гласове.ком“ ЕООД  е  Glasove.com – най-четеният български новинарски сайт; Наричан по-долу за краткост „сайта“.
 
В случай че имате въпроси към нас във връзка със защитата на Вашите лични данни, можете да използвате посочената в края на настоящата Политика за поверителност контактна информация.
 
Моля, прочетете внимателно тази Политика, преди да използвате услугите ни. Важно е да знаете, че
 
Всяко лице, което е заредило на браузъра си някой от сайта на Glasove.com или е било пренасочено към него, се съгласява  с Условията за ползване,  настоящата политика и Политика за бисквитките и ако лицето не желае да ползва услугите на Glasove.com, ако не желае да предоставя данни и информация и да има достъп до данни и информация, следва незабавно да напусне сайта.
Предоставянето на задължителните лични данни е доброволно, с оглед на използването на услугите на Сайта ни или осъществяване на достъп до тях. Евентуалният Ви отказ да предоставите необходимите лични данни за използване на услугите на нашия Сайт би означавал отказ да използвате съответните услуги или да осъществите достъп до Сайта.
 
 
II . Правно основание
Настоящата Политика за поверителност се издава на основание Закона за защита на личните данни и подзаконовите му актове, така както се променят ("Българското законодателство") и Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 ("GDPR"). Българското законодателство и GDPR предвиждат правила как организациите, в това число и Glasove.com трябва да събират, обработват и съхраняват лични данни. Тези правила се прилагат от Администратора независимо дали се касае за данни, които се обработват електронно, на хартия или на други носители. За да бъде обработването на лични данни в съответствие с правните изисквания, личните данни се събират и използват основателно, съхраняват се сигурно и Администраторът предприема необходимите мерки, за да не бъдат обработваните лични данни обект на незаконосъобразно разкриване. Администраторът на лични данни е запознат и следва принципите, предвидени в GDPR: - личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно; - личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели; - личните данни са подходящи, свързани и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват; - личните данни са точни и при необходимост се поддържат в актуален вид; - личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на засегнатите лица за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват; - личните данни сe обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.
 
 
ІІI. Определения
 
1. Лични данни - всяка информация, която е свързана с конкретно физическо лице (индивид), което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано;
 
2. Обработване на лични данни - всяка дейност, която се осъществява по отношение на лични данни, включително съхранение, използване, записване, организиране, адаптиране, предаване, разкриване, комбиниране, изтриване и т.н.;
 
3. Администратор на лични данни - лицето, което определя целите и средствата за обработването на личните данни;
 
 
4. Основание за обработване на лични данни (основание) - условие, което следва да бъде изпълнено, за да е налице законосъобразно обработване на личните данни.
 
5.Посетител: всяко лице, което зареди сайт от медийната група на Glasove.com в уеб браузъра си.
 
ІV. Видове Субекти на лични данни, Категории обработвани данни, Цели на обработването, Срок на съхранение. Основание за обработване. Потребители.
 
Нашите потребители посещават и ползват Сайта и предоставяните от нас услугите по различни начини, поради което сме обособили няколко категории потребители. За всяка от тях сме определили съответен обем данни, които събираме и обработваме, цели и основания, срокове за съхранение и други. Един и същи потребител може да попада в повече от една категория.
 
1. Данни, които могат се събират автоматично за всички потребители: По отношение на всички наши потребители (регистрирани и нерегистрирани) в определени случаи ние събираме и обработваме автоматично следните категории лични данни:
 
IP адрес: Когато посещавате наш сайт, нашият уеб сървър автоматично разпознава и събира Вашия IP адрес, който е определен от Вашия доставчик на интернет услуги и не ви идентифицира лично.
 
Обобщена информация: Log файлове, предоставящи съвкупност от системна информация за потребителя, а именно:
 
IP адрес;
ISP (Internet Service Provider - Доставчик на интернет услуга);
браузъра, който използвате, когато посещавате Сайта ни (напр. Google Chrome, Internet Explorer и Mozilla Firefox, др.);
времето, което сте прекарали в Сайта и кои страници в Сайта сте посетили.
Информацията, която се съдържа в тези файлове включва:
 
Бисквитки ("Cookies'): Използваме бисквитки, за да Ви предложим подходяща за Вас информация и по-качествена и персонализирана услуга когато посещавате нашите интернет страници, като Ви дадем възможност да намерите по-лесно това, което търсите. Бисквитките, които уебсайтовете ни използват, ни позволяват да съхраняваме данни за Вас, които не показват лична информация, от която може да се установи самоличността Ви. Повече информация за това може да намерите в нашата Политика за бисквитките.
Уеб указатели (Web beacons): Това са файлове, които позволяват на даден уеб сайт да събира информация за броя на потребителите, които са го посетили и да има достъп до техните "бисквитки" ("cookies").
 
2. Данни, които могат се събират според категорията потребители:
 
Онлайн идентификатори, съхранени в локални "бисквитки" (cookies) в устройството/браузъра на посетителя;
 
Данни за местонахождение, посочвани от посетителя;
 
Данни за държава/град, базирани на IP адреса на потребителското устройство, неизменна част от получаваната от всеки уеб сайт информация; Информация за извършени действия от субекта в Сайта;
 
Преференции на субекта относно специфични аспекти и настройки по функционалностите на платформата; Информация за вида на използвания браузър/устройство.
 
3. Цели на обработването:
 
Осигуряване на основни и спомагателни функции, необходими за коректното и пълноценното функциониране на Сайта; Преброяване на посещаемостта на Сайта;
 
Осигуряване на необходими условия за прилагане на услуги на маркетингови платформи.
 
4. Срок за съхранение: До изтичане на валидността на всяка "бисквитка" (до 1 година от момента на записването ѝ), носител на съответната информация, или до изтриването ѝ от страна на субекта, в чието устройство/браузър се съхранява.
 
5. Правно основание за обработването: Съгласие с Политиката за бисквитките.
 
6. Потребители
 
6.1. Посетители, ползващи функционалността "Вход с Фейсбук" (Log in with Facebook)
 
Когато Потребител с цел регистрация използва акаунта си във Facebook, с това свое действие той оторизира Администратора да получи частични негови данни от профила му в съответната външна услуга, позволени от страна на Потребителя за предоставяне чрез настройките му в съответната външна услуга, при което:
 
a) Администраторът може да получи данни на потребителя, като Имена, Пол, Възраст, Местоживеене, Снимка/Аватар, които данни се добавят към създадения акаунт на Потребителя в Сайта.
 
б) Администраторът може да получи възможност чрез съответната външна услуга да изпраща известия до Потребителя, изпращани в рамките на съответната външна услуга, с комуникационни цели (например: частни известия във Facebook).
 
Информацията, която чрез автоматични технически средства Администраторът може да получи и обработва по описания начин, се определя изцяло от потребителя - чрез неговите настройки в рамките на съответната външна услуга (Facebook), в която той има акаунт и който акаунт е решил да свърже с акаунта си в Сайта. Входът на потребителя с тази външна услуга се приема за съгласие за обработване на данните, предоставени чрез тях.
 
 V. Публикуване, промяна и изтриване на Потребителско съдържание в Сайта.
 
Glasove.com дава възможност на посетителите да публикуват коментар под статия на сайта, след въвеждане на код за сигурност.
 В потребителското съдържание е възможно да има лични данни и съответният потребител е изцяло отговорен за законосъобразното обработване на данните, съдържащи се в каченото от него съдържание, както и ще е длъжен да обезщети Дружеството в случай на претърпени от последното вреди (имуществени санкции или обезщетения) във връзка с лични данни, съдържащи се в потребителското съдържание.
 
В тази връзка, категориите данни, които могат да бъдат обработвани са:
 
а) Идентификационни данни:
 
потребителско име
адрес на електронна поща, парола, аватар на профила и други незадължителни данни, посочени по желание на Потребителя в профилната му;
б) Други:
 
всяка друга информация, съдържаща се в публикуваното потребителско съдържание (включително имена, видео изображения, снимки и др. под.);
IP адрес и негова активност (ресурси, които са посетени от Сайта), история на активността (поведенчески интереси) - кои адреси са посетени, колко време е прекарано на тях.
Цели на обработването, необходими за изпълнението на законови задължения:
 
Предприемане на мерки за недопускане/ премахване на незаконосъобразно потребителско съдържание (детска порнография, насаждащо омраза, нарушаващо авторски права и др. под.);
Изпълнение на искания на държавни органи за предоставяне на информация (напр. IP адреси на коментиращи);
Изпълнение на други законови задължения.
Цели на обработването, свързани с и/или необходими за изпълнението на договор със субекта на данните:
 
Предоставяне на информационните услуги, достъпни чрез Сайта
Цели за обработване на лични данни, необходими за целите на легитимните интереси на Дружеството или на трети лица:
 
Доказване на извършени волеизявления и други предприети от потребителя действия при създаването и управлението на потребителски профил и ползването на услугите на www.Glasove.com;
Осигуряване на нормалното функциониране и използване на Сайта;
Защита на правата и на законните интереси на Дружеството и на негови партньори/ други 3-ти лица срещу претенции;
Бизнес планиране, включително анализ и оценка на функционирането на Сайта и планиране на неговото развитие.
Срок за съхранение: Пет години от сваляне на съдържанието от Сайта.
 
Правно основание за обработването данните: Съгласие с Условията за използване на услугите на www.Glasove.com (изпълнението на договор със субекта на данните) и с оглед легитимните интереси на Дружеството или на трети лица (съобразно посочените по-горе цели на обработването).
 
VI. На какво основание обработваме Вашите лични данни
 
Данните, които събираме от log файловете, бисквитките и уеб указателите, ние обработваме за следните цели:
-за да Ви предоставим достъп до нашия Сайт;
-за персонализиране на реклами на наши продукти и на продукти на наши партньори;
-за измерване и проследяване на статистически зависимости с оглед повишаване качеството на нашите услуги, а оттам и на интереса към тях.
 
Разпознаването и събирането на IP адреса се осъществява за следните цели:
-разкриване на самоличността на потребителите на Сайта, в изпълнение на закона и подзаконовите нормативни актове, за защита на правата и законните ни интереси;
за анализ на трафика към Сайта ни и с оглед предпазване от злонамерени атаки;
показване на реклами и информация, свързани с Вашето местоположение, сервизна информация.
Тези действия ние осъществяваме на основание на законните си интереси да развиваме бизнеса си и за защита на правата и законните ни интереси в случай на спорове, както и в определени случаи на основание задължителните предписания на закона.
 
При определени обстоятелства ние бихме могли да използваме Вашите лични данни с оглед защита на нашите права и законни интереси, както и на правата и законните интереси на трети лица, например в случай на съдебен или извънсъдебен спор.
 
NB! Важно изискване за даване на съгласие за обработване на лични данни на лица под 16 годишна възраст, е съгласието да бъде дадено от родителя, съответно попечителя или настойника на лицето.
 
VІ. Кой има достъп до Вашите лични данни и как защитаваме Вашите лични данни
 
Запазването на поверителността и сигурността на личните Ви данни е от изключителна важност за нас. В тази връзка достъп до Вашите лични данни се предоставя само доколкото това е необходимо за изпълнение на посочените по-горе цели, за които обработваме Вашите лични данни, на следните категории лица:
 
Наши служители и лица, ангажирани по нетрудов договор - за извършването на определена работа.
Лица, предоставящи хостинг услуги (сървъри) за нашите сайта и други технически услуги по поддръжката на нашите системи (включително техните служители и подизпълнители), като за целта сме сключили необходимия според действащата нормативна уредба договор с обработващия данните;
Професионални консултанти (юристи, счетоводители и др.), доколкото това е необходимо за реализирането и защитата на наши права и законни интереси.
Държавни органи, при поискване от тях във връзка с осъществяването на публичните им правомощия, предоставени им от българското законодателство, както и при предприемане на действия по защита на нашите права и законни интереси.
За да гарантираме сигурността на нашия Сайт, личните данните, които ни предоставяте, са защитени чрез технологията SSL (Слой със защитен сокет) - метод за кодиране на лични данни.
Ние полагаме максимално възможни усилия, за да защитим личната ви информация, но въпреки това следва да имате предвид, че предаването на информация по интернет никога не може да бъде напълно сигурно.
 
VІІ. Срокове, в които съхраняваме Вашите лични данни
 
Ние съхраняваме Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да се гарантира ефективното функциониране на нашия Сайт, изпълнението на сключените от нас договори и реализирането на законните ни интереси. Конкретните срокове за съхранение на определени категории данни са посочени на съответните места в тази Политика.
 
В общия случай на обработване на лични данни на регистрирани потребители, ние съхраняваме личните данни, докато съществува Вашият профил в Сайта или докато вие изрично не пожелаете Ваши лични данни да бъдат заличени.
 
Важно е да знаете, че във всеки момент може да се откажете от използването на нашите услуги, както и да оттеглите предоставените изрични съгласия за използване на Вашите лични данни - когато съгласието е основанието за обработването им. В тези случаи ние ще преустановим използването на Вашите данни, както и предоставянето на услугите си спрямо Вас, доколкото това е възможно.
 
В определени случаи, дори и да е преустановено използването на Вашите лични данни, вследствие на изтриване на профила поради неактивност или вследствие на изричното оттегляне на предоставени от Вас съгласия, ние бихме могли да задържим архив на Ваши лични данни, доколкото това е необходимо за защита на нашите права и законни интереси, за период до изтичане на давностни срокове, предвидени в приложимото законодателство. В общия случай тези срокове са 5 години, но при определени обстоятелства могат да бъдат по-кратки или по-дълги.
 
Следва да бъдете уведомени, че Вашият IP адрес се събира автоматично при всяко Ваше посещение на нашия Сайт, независимо дали сте се отказали от нашите услуги. В тези случаи, ако не искате да имаме достъп до Вашия IP адрес, не трябва да посещавате Сайта ни.
 
VІІІ. Вашите права във връзка с личните Ви данни
 
Като лице, чиито лични данни ние обработваме, приложимото законодателство в областта на защита на личните данни Ви предоставя определени права, които можете да упражнявате ефективно в предвидени от законодателството случаи.
 
Накратко вашите права са:
 
Право на достъп. Вие имате право да поискате от нас потвърждение дали обработваме Ваши лични данни и ако това е така, да получите тези данни, както и допълнителна информация;
 
Право на коригиране. Ако установите, че Вашите лични данни, които обработваме, са непълни или неточни, вие можете да поискате коригирането или допълването им.
 
Право на изтриване (право "да бъдеш забравен"). При определени обстоятелства - като например ако личните Ви данни са обработвани незаконосъобразно, Вие можете да искате да изтрием всички лични данни за Вас. В определени случаи това право е свързано и с правото Ви да оттеглите предоставеното ни съгласие (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие) и не е налично основание за продължаване на обработването им, да обработваме Ваши лични данни.
 
Право на ограничаване на обработването. При определени обстоятелства - като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, Вие можете да поискате да ограничим обработването на Ваши лични данни, при което следва да се преустанови активното използване на данните, без обаче те да се изтриват/унищожават окончателно.
 
Право на преносимост на данните. Когато обработваме Вашите лични данни на основание на съгласието Ви или на договорно основание и обработването на личните Ви данни се извършва по автоматизиран начин, Вие имате право да получите личните данни, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и да ги прехвърлите на друг администратор или да изискате от нас прехвърлянето им на друг администратор.
 
Право на възражение. При определени обстоятелства - като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, Вие бихте могли да възразите срещу обработването на Ваши лични данни по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване, в случай че осъществяваме тази дейност на основание на легитимен интерес или при изпълнение на задача в обществен интерес.
 
Тези права можете да упражните, като изпратите заявление, отговарящо на изискванията на Закона за защита на личните данни. Повече информация относно съдържанието и условията, при които можете да упражнявате посочените по-горе права можете да намерите в приложимото законодателство в областта на защита на личните данни. При необходимост можете да се обърнете за съдействие и към нас.
 
Данните за връзка с нас:  електронна поща [email protected], интернет страница: www.Glasove.com
 
В случай че прецените, че ние нарушаваме Вашите права във връзка със защитата на личните Ви данни, Вие имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган в Република България - Комисия за защита на личните данни, или до съда.