Общи условия за ползване

Общи условия за ползване на сайтa Glasove.com


ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между ГЛАСОВЕ.КОМ ЕООД, (наричано по-долу Гласове.ком ) от една страна и потребителите на Интернет сайта Glasove.com. Наричан по-долу за краткост „сайта“. Собственик на тези сайтове е ГЛАСОВЕ.КОМ ЕООД , регистрирано в ТР към Агенция по вписванията с ЕИК 201513755,  дан. № BG 201513755, със седалище и адрес на управление БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Оборище, ул. Чумерна, 7 , представлявано от Явор Дачков – управител.

Всяко лице, което е заредило на браузъра си някой от сайтовете на Glasove.com или е било пренасочено към него, следва да се запознае внимателно с Общите условия и ако лицето не желае да ползва услугите на  Glasove.com, ако не желае да предоставя данни и информация и да има достъп до данни и информация, следва незабавно да напусне сайта.

Използването на сайтa  обвързва посетителите с настоящите Общи условия, с нашата Политика за поверителност и Политика за бисквитките.
 
ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ


Glasove.com предоставя собствена информация, информация от публични източници, както и информация, която има право да предоставя въз основа на споразумение с трети страни.

Информацията, публикувана от Glasove.com се основава на принципите на обективност, достоверност и своевременност, проверка на източниците и представяне на различните гледни точки.

Новините публикувани от Glasove.com са разпределени в различни категории, с оглед улеснение при търсенето, всяка новина е обозначена с ключови думи.

Glasove.com архивира всички материали по тематика и рубрики.

Glasove.com предоставя възможност за безплатен и пълен достъп до секциите на сайта и възможност за ползване на архива от новини.

Glasove.com дава възможност на посетителите да публикуват коментар под статия на сайтовете, след въвеждане на код за сигурност. Всички постове, които правите, се считат за неконфиденциални и публични. Вие разбирате, че лична и друга информация, (напр. потребителско име, имейл, тел. номер), която публикувате чрез публични форуми, е общодостъпна и може да бъде събирана и ползвана от други, като в резултат получите непоискани съобщения или контакти от трети лица. Избягвайте да включвате каквато и да е информация, която може да идентифицира Вас или който и да е друг в публикациите си. Запазваме си правото, но не поемаме задължението, да премахваме постове, съдържащи лична информация. Не носим отговорност за ползването или злоупотребата на каквато и да е информация, включително и лична, която публикувате в публичните ни форуми.

Посетителите на Glasove.com се задължават да спазват правилата на интернет етиката, с никакви свои действия да не нарушават разпоредбите на българското законодателство, да не поместват коментари с невярно съдържание или такива, накърняващи моралните ценности, да не подбуждат към извършване на престъпления и дискриминация, да не поместват информация, за която знаят или предполагат, че е защитена от авторски или други защитими от закона права- включително- да не публикуват каквито и да е материали или връзки с други уеб сайтове, при което биха нарушили права на интелектуална собственост. Всички действия и бездействия, изброени в предходните изречения, извършвани от посетителите на Glasove.com ще бъдат възприемани от администраторите като недобронамерени действия, а свързаното с тях информационно съдържание ще бъде премахвано незабавно, без предизвестие или уведомяване.

Посетителите се съгласяват, че Glasove.com не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваното от посетители в сайта информационно съдържание. Glasove.com има право да следи публикуваното от посетители информационно съдържание, както и всяка друга информация поместена или разменена от посетители на сайта, но няма задължение да следи за това постоянно, нито има задължение да следи дали поместваната информация е защитена от закона, дали е вярна и достоверна.

Glasove.com предоставя възможност на посетителите да изпращат новини, снимки, видеоматериали до сайтовете от групата на e-mail: [email protected] , като новините се публикуват по преценка на редактор и след неговата намеса.

Вие заявявате и гарантирате, че вашите публикации са оригинални, не са нецензурни, злонамерени, дискриминиращи, клеветнически или по друг начин незаконни, че никоя друга страна няма права върху тях и че всякакви „морални права” върху вашите публикации са отхвърлени и че ни предоставяте безвъзмездно, неограничено, световно, безкрайно, неотменимо, неизключително и напълно прехвърлимо, възложимо и сублицензируемо право и лиценз за използване, копиране, възпроизвеждане, модифициране, приспособяване, публикуване, превеждане, създаване на производни работи, разпространяване, изпълняване и излагане на такива публикации (изцяло или отчасти) и/или за обединяването им с други работи под всякаква форма, медия или технология, която е известна сега или която ще бъде разработена в бъдеще.

Ние не носим отговорност за поддържането на вашите публикации и може да ги изтрием по всяко време.

Всички съдържащи се материали, поместени в сайтовете на Glasove.com са изключителна собственост на Гласове.ком ЕООД. Всяко използване на такъв материал от други медии следва да бъде придружено от изрично позоваване и линк (хипервръзка) към адреса в сайтовете на Glasove.com, откъдето материалът е копиран. Извън описания случай се забранява по всякакъв начин възпроизвеждането, променянето, заличаването, публикуването, разпространяването и разгласяването, включително наподобяването на поместените материали или вида на сайта, без изрично писмено съгласие на носителя на правата – Гласове.ком ЕООД, освен ако не става въпрос за лична употреба.


ОТГОВОРНОСТ


Използването на сайтовете на „Гласове.ком ЕООД“ от ваша страна е на ваша отговорност. Ние, нашите длъжностни лица, директори, служители, агенти и правоприемници се отричаме в най-голямата степен, позволена от закона, от всички изразени или косвени гаранции, включително и без ограничения всякакви гаранции за годност за пазарна реализация, съответствие за определена цел, право на собственост и ненарушение. Ние не гарантираме, че сайтът е без вируси, достъпен или че съдържанието му е точно. Въпреки че предприемаме разумни мерки за сигурност на сайта, вие приемате, че интернет пространството не е изцяло защитена среда и че ние не даваме гаранция, изразена или косвена, че всяка информация или материали, които публикувате в или предадете чрез сайта, ще са защитени от неупълномощен достъп или използване. Ако не сте доволни от сайта, единственото ви удовлетворение е да преустановите използването на сайта.

„Гласове.ком ЕООД“ не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на сайтовете на Glasove.com. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Гласове.ком ЕООД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

Glasove.com не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на публикуваните информационни материали.

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ТРЕТИ ЛИЦА


Ние не отговаряме за тези лица, компании и други организации, до чиито стоки или услуги може да се получи достъп или които могат да бъдат показани чрез или в сайта.

ПОТРЕБИТЕЛСКА ИНФОРМАЦИЯ И ЛИЧНИ ДАННИ


При използването на Сайта от ваша страна от вас може да се поиска да ни предоставите лична информация (информация, оттук нататък споменавана като „Потребителска информация”). Нашите политики за събиране и използване на информация по отношение на такава Потребителска информация са установени в Политиката за поверителност и Политиката за бисквитките. Вие признавате и приемате, че вие сте изцяло отговорни за точността и съдържанието на Потребителската информация, която предоставяте по собствена воля и с Вашето изрично съгласие.

Glasove.com се ангажира да предприеме всички възможни мерки за гарантиране неприкосновеността на личните данни, предоставени от потребителите на сайта при неговото ползване, както и да не ги разкрива освен в случаите, когато са изискани от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

С приемането на настоящите Условия за ползване, потребителите се съгласяват с обработването на предоставените от тях при ползването на сайта лични данни. Потребителите имат право да възразят срещу обработването на личните им данни, като изпратят писмено съобщение до „Гласове.ком ЕООД“, адрес: гр. София, ул. „Чумерна“ 7, е-mail: [email protected]


ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Настоящите общи условия могат да се променят по всяко време от Гласове.ком ЕООД,  като всички изменения и допълнения влизат в сила с публикуването им в сайтовете на Glasove.com. Посетителите на сайта са длъжни да проверяват актуализациите на общите условия и да съобразяват поведението си с тях.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Приложимо право е българското.

Възникналите спорове се решават по пътя на преговорите и взаимните отстъпки, а когато това се окаже невъзможно, спорът се отнася за решаване според българското законодателство пред компетентния съд в гр. София.